Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W LESZNIE

ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno

ogłasza konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

 

 

Konkurs przeprowadza się w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 393).

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 r., Nr 151 poz. 896) .

Kandydaci na wymienione stanowisko proszeni są o składanie dokumentów wyszczególnionych w §12 rozporz.Min.Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.393), tj.:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska przełożonej pielęgniarek , w tym prawo wykonywania zawodu,
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych wraz z podaniem o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte konkursem, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko przełożonej pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, na podstawie art. 6 ust 1 RODO”;

 

 

Dokumenty należy złożyć w oryginałach. Dopuszcza się złożenie kopii dokumentów, o których mowa w pkt. 4, pod warunkiem poświadczenia ich za zgodność z oryginałem, przy czym na prośbę Komisji konkursowej kandydat może być obowiązany do przedstawienia oryginałów.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać pod adresem:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie,

64-100 Leszno, ul. Kiepury 45, pok. 21

w terminie do dnia 10 października 2018 r.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z odpowiednią adnotacją:

„Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek WSZ w Lesznie”
oraz z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i telefonem kontaktowym.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - w ciągu 60 dni od daty upływu terminu do składania ofert.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego oraz informacje o konkursie można uzyskać w siedzibie dyrekcji Szpitala przy ul. Kiepury 45 w Lesznie,  w pokoju nr 21, tel. 65 5253113.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Klauzula informacyjna dla potrzeb ogłoszenia konkursu na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie :

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, informujemy iż:

1      Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno, nr telefonu 65 52 53 113,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , NIP: 697- 15-98-635, REGON: 000310232.

2      Inspektorem ds. ochrony danych w WSZ w Lesznie, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Pani/Panu praw z tym związanych, jest pan Tomasz Rydzoń, tel. 65 52 53 203, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , adres korespondencyjny: Inspektor ds. ochrony danych w WSZ w Lesznie, ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno.

3      Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko przełożonej pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

4      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust.1 lit. a RODO, czyli wyrażona dobrowolnie przez Panią /Pana zgoda.

5      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kwalifikacją archiwalną dokumentacji, wynikającą z instrukcji kancelaryjnej.

6      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym. Brak zgody na przetwarzanie danych lub jej cofnięcie uniemożliwi rozpatrzenie Pani/Pana kandydatury w trakcie postępowania konkursowego.

7      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, z uwzględnieniem terminu składania ofert, podanego w ogłoszeniu.

8      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów RODO w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

9      Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane następującym odbiorcom danych: komisja konkursowa.

10    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie poszukuje pracowników na stanowiska:

 

1. Osoby na stanowisko kucharza w Dziale Żywienia


wymagania:
wykształcenie gastronomiczne (średnie lub zawodowe)
dyspozycyjność
umiejętność pracy w zespole

szczegółowe informacje pod nr tel. 65 52 53 780 lub 783
zainteresowane osoby proszę o składanie podania i cv Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w Sekretariacie WSzZ w Lesznie”

  

2. Inżyniera lub technika o specjalności energetycznej albo pokrewnej na stanowisko specjalisty ds. eksploatacji instalacji ciepłowniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i wodno-kanalizacyjnych. Mile widziane świadectwa kwalifikacyjne w zakresie ciepłowniczym i gazowym oraz doświadczenie zawodowe w eksploatacji powyższych urządzeń i instalacji

3. Osobę na stanowisko Pracownika transportu wewnętrznego. Kontakt tel. 65/52 53 580

4. Elektryka (automatyka) specjalizującego się lub posiadającego doświadczenie w obsłudze serwisowej układów sterowania i automatyki urządzeń wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji łączności

5. Konserwatora urządzeń technicznych - Technika chłodnictwa do obsługi i konserwacji urządzeń chłodniczych

6. Kierowca KARETKI - wymagania: ukończone 21 lat, prawo jazdy kat. "B" oraz uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych


Zainteresowane osoby proszę o składanie podań i CV w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie


Szczegółowe informacje pod nr tel. 65 52 53 720, w przypadku Kierowców Karetki tel. 65 52 53 580


PONADTO Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem na powyższe stanowiska prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli w CV ( CV bez klauzuli będzie automatycznie dyskwalifikowane w procesie rekrutacji)


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zamieszczonych w niniejszych dokumentach, przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie , dla celów niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji na stanowisko ........................... (wpisać stanowisko, na które składa się dokumenty), jak i dla przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom powiązanym z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Lesznie, dla celów prowadzonych przez te podmioty rekrutacji na jakiekolwiek stanowisko.
Podanie danych ma charakter dobrowolny. Administratorem podanych danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ul.Kiepury 45
Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm).
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo do ich poprawiania, sprostowania, jak również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania,  prawo do żądania usunięcia moich danych w każdej chwili., a także prawo do żądania przenoszenia danych.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie zatrudni Ratowników medycznych i Dyspozytorów ZRM. Proponujemy elastyczne godziny pracy i dogodne warunki zatrudnienia. Kontakt: 65/52 53 571 lub 65/52 53 131.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie PILNIE poszukuje doświadczonego FIZJOTERAPEUTY posiadającego ukończone kursy z zakresu terapii manualnej i pracy na tkankach miękkich. Kontakt telefoniczny w godz. 8.00 - 15.00 pod nr tel. 65/52 53 220.

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie PILNIE zatrudni lekarzy do realizacji świadczeń zdrowotnych:


w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem udarowym:

1. lekarzy posiadających tytuł specjalisty w zakresie neurologii

w ramach dyżurów w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem udarowym:

1. lekarzy posiadających tytuł specjalisty w zakresie neurologii lub

2. lekarzy rezydentów będących w trakcie specjalizacji z dziedziny neurologii


Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia.


Kontakt: 65/ 52 53 133 lub 65/ 52 53 424 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie zatrudni lekarzy do realizacji świadczeń zdrowotnych:

 

w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz w ramach dyżurów lekarskich:

 

1. lekarzy posiadających tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych

2. lekarzy rezydentów

 

Oferujemy możliwość specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych. Posiadamy wolne miejsca rezydenckie do odbywania specjalizacji i umożliwiamy dalszą specjalizację w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

 

Oferujemy dogodne warunki zatrudnienia. Kontakt: 65/ 52 53 410

 


 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie PILNIE zatrudni lekarzy do realizacji świadczeń zdrowotnych:

 

w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym:

 

1. lekarzy posiadających tytuł specjalisty w zakresie ginekologii i położnictwa

 

w ramach dyżurów w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym:

1. lekarzy posiadających tytuł specjalisty w zakresie ginekologii i położnictwa lub

2. lekarzy rezydentów będących w trakcie specjalizacji z dziedziny ginekologii i położnictwa (preferowany IV i V rok rezydentury)

 

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia.

 

Kontakt: 65/ 52 53 133 lub 65/ 52 53 349 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie PILNIE zatrudni Pielęgniarki i Położne oraz Opiekunów medycznych do realizacji świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych.

 

Oferujemy dogodne warunki zatrudnienia. Kontakt: 65/ 52 53 205 lub 65/52 53 131

CERTYFIKATY

 

 cert hem