Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W LESZNIE

ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno

ogłasza konkurs na stanowisko

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO

 

 

Konkurs przeprowadza się w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r.
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012r. poz. 182 ze zm.).

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r.w sprawie  kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy  w podmiotach leczniczych  niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz 896) .

Kandydaci na wyżej wymienione stanowisko proszeni są o składanie dokumentów wyszczególnionych w §12 rozporz.Min.Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 182 ze zm.), tj.:

 

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska pielęgniarki oddziałowej , w tym prawo wykonywania zawodu,
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem. 

 

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać pod adresem:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

64-100 Leszno, ul. Kiepury 45, pok. nr 21

w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. 

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Jeżeli termin końcowy przypada w niedzielę lub inny ustawowo wolny od pracy dzień, wówczas termin upływa dnia następnego.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z  adnotacją:

„Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Kardiologicznego WSZ w Lesznie”
oraz z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i telefonem kontaktowym.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - w ciągu 60 dni od daty upływu terminu do składania ofert.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego oraz informacje o konkursie można uzyskać w siedzibie dyrekcji Szpitala przy ul. Kiepury 45 w Lesznie, w pokoju nr 21, tel. 65 5253113.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 


 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie poszukuje do pracy:

1) Technik sterylizacji medycznej


Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełen etat
Praca zmianowa
Wymagania:
- wykształcenie średnie na kierunku: technik sterylizacji medycznej

 


 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie zatrudni Diagnostę Laboratoryjnego z aktualnym PWZDL, absolwenta kierunku: analityka medyczna.

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres próbny, z możliwością przedłużenia umowy.

Prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie zatrudni pielęgniarki i opiekunów medycznych do pracy w oddziałach szpitalnych.

 

Kontakt: tel. 65 52 53 205


 

 

 

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie zatrudni:

Pielęgniarki do pracy na BLOKU OPERACYJNYM

Wymagania:

kwalifikacje niezbędne: wykształcenie pielęgniarskie, aktualne prawo wykonywania zawodu,

kwalifikacje dodatkowe: kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Dobrze widziane doświadczenie w pracy na stanowisku pielęgniarki instrumentariuszki.

 

Pielęgniarki/położne do pracy w ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM.

 

Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego

Kontakt: 65 525 32 05; 65 525 31 33; 65 525 31 31

 

 


Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie pilnie zatrudni:

pielęgniarkę do pracy w Zakładzie Rentgenodiagnostyki, w Pracowni Rezonansu Magnetycznego

Kontakt: 65 5253205 lub 65 5253133


 


Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie zatrudni lekarzy do realizacji świadczeń zdrowotnych:

  • w zespołach ratownictwa medycznego - lekarzy systemu:

- lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarzy, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej
albo
- lekarzy posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty albo którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii
i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii albo posiadających 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w zespole ratownictwa medycznego

  • w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

- lekarzy pediatrów posiadających specjalizację w dziedzinie pediatrii (I stopień specjalizacji, II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty) lub będących w trakcie takiej specjalizacji (po ukończeniu dwóch lat od rozpoczęcia stażu specjalizacyjnego)
- lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych (I stopień specjalizacji, II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty) lub będących w trakcie takiej specjalizacji (po ukończeniu dwóch lat od rozpoczęcia stażu specjalizacyjnego)
- lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej lub będących w trakcie tej specjalizacji
- lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie medycyny ogólnej.
- lekarzy bez specjalizacji

  • w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym:

- lekarzy neurologów posiadających specjalizację w dziedzinie neurologii (I stopień specjalizacji, II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty)
- lekarzy będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii
- lekarzy chcących rozpocząć specjalizację w dziedzinie neurologii w oparciu o rezydenturę lub umowę o pracę.

  • w Oddziale Onkologicznym:

- lekarzy specjalistów w onkologii klinicznej lub lekarzy w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej lub lekarzy chcący specjalizować się w tej dziedzinie.

 

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie poszukuje do pracy:

1) Dyspozytor techniczny

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełen etat
praca w równoważnym czasie pracy, zmianowość

Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie techniczne, kierunek elektryczny, energetyczny, wentylacja
- obsługa komputera
- doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym lub innym samodzielnym
- pożądane: świadectwa kwalifikacyjne elektryczne i/lub ciepłownicze

2) Ślusarz
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełen etat
Wymagania:
- wykształcenie zawodowe w kierunku mechanicznym
- minimum 5 lat pracy w zawodzie
- pożądane: umiejętność spawania gazowego, elektrycznego,
umiejętność toczenia, uprawnienia do obsługi wózka widłowego


Kontakt tel. 65 52 53 720 (Kierownik Działu Technicznego)

 


Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie poszukuje do pracy lekarzy specjalistów ginekologów-położników 

miejsce pracy : Oddział Ginekologiczno-Położniczy WSzZ w Lesznie 

wymiar etatu : pełen etat 

praca w podstawowej ordynacji tj. poniedziałek-piątek 7:30-15:05 

oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów medycznych

 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt: 

tel. 65 52 53 113 (Kancelaria Szpitala)

 


 

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej zatrudni diagnostę laboratoryjnego z aktualnym PWZDL do pracy w pełnym wymiarze godzin (praca zmianowa) w Pracowni Serologicznej Konsultacyjnej. Osoba skrupulatna i odpowiedzialna, chętnie z uprawnieniami serologicznymi. Etat na zastępstwo. Osoby zainteresowane proszę o kontakt:

Kierownik DDL

tel. 65 5253246 lub e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie poszukuje pracowników:
1. Na umowę o pracę:
ślusarza-mechanika z wykształceniem zawodowym lub średnim technicznym posiadającego świadectwo kwalifikacji "E" - obsługa dla:
- kotłów parowych o ciśnieniu 0,3 MPa elektrycznych,
- kotłów wodnych niskotemperaturowych, na paliwo gazowe, o mocy 1100 kW,
- sieci i instalacji cieplnych,
- urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych.
Praca w systemie równoważnego czasu pracy. Mile widziane inne kwalifikacje i umiejętności. Preferowany wiek do 40 lat.
Kontakt: Dział Techniczny tel. 65 5253720, 65 5253731.
 

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie pilnie zatrudni:

   a. lekarzy do pracy w oddziałach:
      - noworodkowym i szpitalnym oddziale ratunkowym ze specjalizacją w wymaganej dziedzinie medycyny lub
        specjalizujących się albo zamierzających podjąć specjalizacje w tej dziedzinie
      - laryngologicznym: specjalistów w dziedzinie otolaryngologii
      - neurologicznym: specjalistów w dziedzinie neurologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii
  b. lekarzy do pracy w poradniach:
      - kardiologicznej: specjalistę w dziedzinie kardiologii
  c. lekarzy do pełnienia dyżurów w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego
 
 

CERTYFIKATY